Dotacje UE

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Poniżej przedstawiamy Państwu listę realizowanych przez nas projektów Unijnych.

Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PLK S.A.

 

„Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PLK S.A.”

Celem  projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz obniżenie energii zużywanej na oświetlenie terenów kolejowych poprzez opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania instalacji oświetleniowych w skali obszaru działania Spółki PKP PLK S.A.

Planowanym efektem projektu będzie inwentaryzacja istniejącej instalacji oświetleniowej (obejmująca 50% wszystkich zasobów oświetleniowych PKP PLK) i opracowanie na tej podstawie systemu Dynamicznego Sterowania Oświetleniem (w skrócie DSO), rozumianego jako dostosowywanie intensywności oświetlenia do bieżącej sytuacji użytkowania obiektu kolejowego oraz wykonanie kompleksowej koncepcji modernizacji oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, a następnie jej fizyczna realizacja na grupie około 100-150 opraw.

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Konsorcjum w składzie:

  • Instytut Kolejnictwa — Lider Konsorcjum
  • Siled Sp. z o.o.
  • Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.
  • ABZ Consulting Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 294 082,50 zł.
Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 878 174,85 zł

Termin realizacji projektu to 01.07.2018 – 31.03.2022 r.

 
 

 

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.

Planowanym efektem projektu będzie opracowany typoszereg produktów, obejmujących inteligentne znaki stojące, wiszące i mobilne, wyświetlające dynamicznie aktualizowaną zalecaną prędkość jazdy, określaną samoczynnie. Wbudowany w znaki drogowe moduł elektroniczny umożliwi wielomodalny pomiar warunków ruchu (wizyjny, akustyczny i analizę warunków meteorologicznych).

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Konsorcjum w składzie:

• Politechnika Gdańska — Lider Konsorcjum
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Siled Sp. z o.o.
• Microsystem Sp. z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu 6 902 082,72 zł
Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 929 720,59 zł
Termin realizacji projektu 01.07.2017 – 30.06.2020 r.

 

Wdrożenie technologii wytwarzania paneli świetlnych z diodami CSP

W ramach Programu 3.2.2 Banku Gospodarstwa Krajowego „Kredyt Technologiczny” prowadzona jest inwestycja o łącznej wartości 12 mln złotych netto.

Dofinansowanie unijne wynosi 5,4 mln złotych netto. Okres inwestycji to październik 2017 — czerwiec 2018.

Zakres inwestycji obejmuje wyposażenie Siled Sp. z o.o. w linię technologiczną, niezbędną do produkcji innowacyjnej lampy LED CSP na panelu wielkogabarytowym „Long Board”.

System inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych

DOTACJE NA INNOWACJE

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.
„System inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych”

W ramach działań 1.4-4.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Umowa UDA-POIG.01.04.00-22-074/09-00; UDA-POIG.04.01.00-22-074/09-00 o dofinansowanie projektu, została zawarta 22 lipca 2010 r.

Inwestycję zrealizowano 30.09.2015 r.

 

Projekt składał się z dwóch etapów:

1) I Etap Projektu obejmował realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie — z sukcesem zakończono realizację 29.02.2012 r.

2) II Etap Projektu obejmował realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z wdrożeniem wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych powstałych w ramach I Etapu Projektu do działalności gospodarczej przedsiębiorcy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Realizacja zakończyła się w dniu 30.09.2015 roku.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych na skalę Europy zastosowań przemysłowych Systemu Inteligentnego Oświetlenia LED. Kierunki badań były ściśle związane z opracowaniem inteligentnego oświetlenia przemysłowego połączonego z systemem lokalizacji wewnątrz budynków, podsystemami wykorzystującymi infrastrukturę bezprzewodową utworzoną przez lampy LED.

Spółka SILED opracowała połączenie trzech najnowszych technologii:
• oświetlenia wykorzystującego nowoczesne wysokowydajne diody LED o białym świetle,
• inteligentnych algorytmów sterowania opartych na sztucznych sieciach neuronowych i
• logice rozmytej oraz łączności z użyciem najnowocześniejszych technologii bezprzewodowych.

Więcej informacji o POIG na stronach:
http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl

Stworzenie centrum badawczego oraz wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych, LED-owych opraw oświetleniowych wraz z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem publicznym

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Stworzenie centrum badawczego oraz wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych, LED-owych opraw oświetleniowych wraz z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem publicznym”

W ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działania 1.2 Umowa nr UDA-RPPM.01.02.00-00-226/09-00 o dofinansowanie projektu, została zawarta 30.12.2010 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2013 r.

Projekt obejmuje:

1. Działania inwestycyjne związane z dwoma głównymi elementami:
a) tworzenie centrum badawczo-rozwojowego
b) zakupienie linii produkcyjnej

2. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

a) Centrum badawczo-rozwojowe:
• sprzęt do pomiaru charakterystyk świetlnych
• sprzęt do pomiaru kompatybilność elektromagnetycznej (EMC)
• sprzęt do badania sieci zigbee
• stanowisko do debuggowania oprogramowania
• stanowisko do projektowania i symulacji urządzeń elektronicznych

b) Linia produkcyjna:
• linia SMT
• sprzęt do kontroli i kalibracji procesu produkcyjnego
• sprzęt dla montażystów

Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Siled Sp. z o.o. szansą wejścia na nowe rynki

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.
„Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Siled Sp. z o.o. szansą wejścia na nowe rynki”

W ramach Etapu I Działania 6.1 Paszport do eksportu, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Umowa UDA-POIG.06.01.00-22-066/11-00 o dofinansowanie projektu została zawarta 11 października 2011 r.

Projekt został zrealizowany w 2012 roku.